BALANS SCHOONMAAK- EN BEDRIJFSDIENSTEN / Desinfectiezuilshop.nl

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. gevestigd aan Parelweg 11B te Alkmaar, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37095424

b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die een overeenkomst is aangegaan met Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V.;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. en de klant;
d. product: de handdesinfectie zuil die en ieder ander product dat Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. in het kader van de overeenkomst levert.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en prijsopgaves van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. en op alle overeenkomsten tussen Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. en de klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.6 Indien Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.7 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de klant plaatst nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden. 

Artikel 3 Aanbod en prijzen

3.1 Ieder aanbod en alle offertes van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. zijn vrijblijvend. 3.2 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van kennelijke fouten in zijn offertes, prijsopgaves, bevestigingen of (e-mail)berichten.

3.3 Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

3.4 Vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele douanekosten.

3.5 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. heeft het recht zijn prijzen zonder voorafgaande publicatie van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant via de e-mail of via de WhatsApp akkoord is gegaan met de offerte of de prijsopgave van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V..

Artikel 5 Annulering

5.1 De klant kan de overeenkomst tot 8 uur na de totstandkoming van de overeenkomst kosteloos annuleren.

5.2 Indien de klant de overeenkomst langer dan 8 uur na de totstandkoming van de overeenkomst annuleert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht.

De annuleringskosten bedragen 50% van de overeengekomen prijs voor (het gedeelte van) de overeenkomst die geannuleerd is.

5.3 Annulering dient telefonisch te geschieden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

6.3 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is enkel gehouden tot het leveren van hetgeen partijen zijn overeengekomen en kan niet verplicht worden tot het leveren van verbruiksproducten, zoals handdesinfectie.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant

7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. worden verstrekt.

7.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

7.3 Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

7.4 De klant is gehouden Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.5 Het product dient enkel gemonteerd en gebruikt te worden overeenkomstig de gegeven instructies.

7.6 De klant vrijwaart Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

7.7 Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren, doorverkopen en gebruiken, op welke wijze dan ook, van het product, is alleen de klant verantwoordelijk.

Artikel 8 Montagekosten

8.1 Indien montagekosten aan de klant in rekening worden gebracht, dan wordt de hoogte van de montagekosten in de offerte of prijsopgave vermeld.

Artikel 9 Transportkosten

9.1 Of transportkosten aan de klant in rekening worden gebracht, is afhankelijk van de orderwaarde en van de locatie waar de bestelling afgeleverd dient te worden.

9.2 Indien transportkosten aan de klant in rekening worden gebracht, dan wordt de hoogte van de transportkosten in de offerte of prijsopgave vermeld.

Artikel 10 Levering

10.1 De producten worden ongemonteerd geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 De producten worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.

10.3 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. heeft het recht een bestelling in gedeeltes te leveren.

10.4 Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten zijn afgeleverd in het pand van de klant.

10.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de producten in zijn pand.

10.6 De klant is verplicht de bestelde producten in ontvangst te nemen. Een eventuele overschrijding van de leveringstermijn doet daar niet aan af.

10.7 Indien de klant afname weigert, dan is Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. gerechtigd het product voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant het product niet afneemt, ongeacht of betaling van (een deel van) het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling te verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop van het product aan een derde.

Artikel 11 Leveringstermijn
11.1 De leveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. Indien Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. weet of het vermoeden heeft dat hij niet tijdig kan leveren, dan stelt Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
11.2 De dag van de levering wordt aan de klant kenbaar gemaakt. De klant dient ervoor zorg te dragen dat op de dag van de levering een medewerker aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen.
11.3 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
11.4 Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding, annulering van de bestelling of om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering, tenzij anders is overeengekomen.
12.2 Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald te worden.
12.3 Indien de klant een factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. het recht de levering op te schorten totdat de factuur volledig is betaald. Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de klant door een dergelijke opschorting lijdt.
12.4 Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
12.5 Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. maakt om de vordering op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
12.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
12.7 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
12.8 Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V., totdat alle vorderingen (inclusief incassokosten en rente) die Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
13.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet: a. Verpanden; b. Aan derden enig ander recht daarop verlenen; c. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen of afleveren.
13.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. veilig te stellen.
13.4 Indien de klant zijn verplichtingen jegens Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. op volledige schadevergoeding.
13.5 Indien Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. zich bevinden.
13.6 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V..
13.7 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. toekomende rechten onverlet.

Artikel 14 Controle en klachten
14.1 De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
a. Of het juiste aantal is geleverd;
b. Of er sprake is van transportschade of andere zichtbare gebreken.
14.2 Indien de geleverde hoeveelheid niet overeenkomt met de bestelling, dan dient de klant Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. daarvan direct en in ieder geval binnen 8 uur na het tekenen van de pakbon op de hoogte te stellen.
14.3 Transportschade of andere zichtbare gebreken dienen direct en ieder geval binnen 8 uur na het tekenen van de pakbon door de klant aan Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. kenbaar te worden gemaakt.
14.4 Indien de klant een gebrek in de bestelling, transportschade of andere zichtbare gebreken niet binnen 8 uur na het tekenen van de pakbon aan Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. meldt, dan wordt de bestelling geacht in goede orde en staat te zijn ontvangen en heeft de klant niet meer het recht het product te retourneren.
14.5 Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring
15.1 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2 De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. tegen alle aanspraken ter zake.
15.3 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het product, dan sluit Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
15.4 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het product.
15.5 Indien het product door Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. ongemonteerd is geleverd, dan kan Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerde montage door de klant of door een derde.
15.6 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. kan nimmer garanderen dat het gebruik van het product leidt tot minder of geen overdracht van ziektes. Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is nimmer aansprakelijk voor het ziek worden van een gebruiker van het product of voor uitbraak van een virus bij de klant.
15.7 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, vertragingsschade, transportkosten, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde boetes.
15.8 Indien Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. gedane uitkering. Indien Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. (nog) niet verzekerd is, de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.9 De klant vrijwaart Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. voor vorderingen die derden tegen Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
15.10 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. kan aanwenden.
15.11 Indien de klant toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 16 Overmacht
16.1 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog en oorlogsgevaar; terrorisme; in- en uitvoerverboden of belemmeringen; maatregelen van overheidsorganen; stakingen of werkonderbrekingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; natuurrampen; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; stroomstoring; internetstoring; storing in e-mailverkeer; computervredebreuk door een derde; wijzigingen in wet- en regelgeving.
16.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. of een door Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. ingeschakelde derde partij.
16.3 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
16.4 Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan heeft Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. het recht de overeenkomst daarop aan te passen, zonder dat de klant recht heeft op (financiële) compensatie, tenzij de aanpassing leidt tot financieel voordeel voor Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V..

Artikel 17 Opschorting en ontbinding 
17.1 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
17.2 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
17.3 Voorts is Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 17.4 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
17.5 Indien Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
17.6 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Geheimhouding en persoonsgegevens
18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
18.3 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. kan de klant het privacy beleid van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website].

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten
19.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
19.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. aan de klant ter beschikking gestelde of verstrekte offertes, documenten, tekeningen, afbeeldingen en technische specificaties berusten bij Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. of bij zijn licentiegevers. Het is de klant niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. deze offertes, documenten, tekeningen, afbeeldingen en technische specificaties te verveelvoudigen of openbaar te maken.
19.3 Het is de klant niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met het handelsnaamrecht, merkrecht, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V..
19.4 Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. behoudt zich het recht voor een of meerdere foto’s te maken van het product dat geplaatst is bij de klant en deze foto’s te gebruiken ter promotie van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V., waaronder het plaatsen van deze foto’s op zijn website en/of op een of meerdere social media accounts van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V..

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
20.2 Alle geschillen waartoe de overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. gevestigd is.